Hollander BV

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

“Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle schoonmaakwerkzaamheden tussen Hollander BV en opdrachtgever”

 

Artikel 1  Opdrachtbevestiging

Naar aanleiding van de door Hollander BV gemaakte offerte, waarbij de algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken, bevestigd de opdrachtgever schriftelijk aan Hollander BV de opdracht tot uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden.

Artikel 2   Werkzaamheden

2.1  De werkzaamheden zullen overeenkomstig aan het werkprogramma worden uitgevoerd.
2.2  Indien tijdens de werkzaamheden van het werkprogramma blijkt dat kleine aanpassingen noodzakelijk zijn
kan Hollander BV deze wijzigen. Dit is echter alleen toegestaan alsde gewijzigde werkzaamheden een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
2.3  Indien mocht blijken dat afwijkingen op de werkzaamheden blijvend zijn en een prijsaanpassing
noodzakelijk maakt dan zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever geschieden.
2.4  Tenzij anders is medegedeeld worden de werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen.

Artikel 3  Naleving/reclames

3.1  De opdrachtgever heeft het recht te verlangen, dat de medewerkers van Hollander BV, die volgens de opdrachtgever niet aan de door hem gestelde eisen voldoen, door Hollander BV worden gecorrigeerd en indien nodig worden vervangen met in achtneming van de wettelijke regels.
3.2  Reclames van zichtbare en onzichtbare gebreken dienen direct en schriftelijk door de opdrachtgever aan
Hollander BV worden gemeld.
3.3  Reclames geven geen recht om de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 4  Prijs

4.1  De aanneemsom is berekend naar aanleiding van de door de opdrachtgever opgegeven of bekende oppervlakte, bezetting, inventaris, gebruik en vervuiling van het schoon te maken gebouw.
4.2  Als blijkt dat Hollander BV door middel van het toepassen van de sociale paragraaf uit de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf een hoger loonkostenbestanddeel krijgt dan in de offerte aan opdrachtgever is aangeboden zal de prijs met het hogere deel worden verhoogd.
4.3  Hollander BV kan de aanneemsom, na overleg met de opdrachtgever, aanpassen met ingang van de datum waarop onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden:

a. in geval van wijziging in oppervlakte, bezetting, inventaris, gebruik en vervuiling;
b. als er verhogingen komen van lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale lasten tengevolge
van de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf of besluiten van de overheid;
c. als de kosten van materialen stijgen;
d. als de op de kostprijs van toepassing zijnde belastingen worden verhoogd.

4.4 De overeengekomen prijsaanpassing wordt door Hollander BV schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.

Artikel 5  Betaling

5.1 De betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
5.2 Indien de betaling na 30 dagen geschiedt zal Hollander BV de wettelijke rente in rekening brengen.
5.3 Hollander BV mag de werkzaamheden opschorten als de opdrachtgever ondanks aandringen van Hollander BV weigert te
voldoen aan de betalingsverplichtingen.
5.4 Indien sprake is van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning nadat de opdrachtgever in gebreke is gebleven komen de incassokosten inclusief de advocaatkosten van Hollander BV voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6  Aansprakelijkheid

6.1  Hollander BV heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten voor schade, die aan derden en goederen van derden zijn toegebracht tot een bedrag van € per gebeurtenis.
6.2  De opdrachtgever is gehouden Hollander BV te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle aanspraken tot schadevergoeding welke derden jegens Hollander BV mochten geldend maken, als die schade is veroorzaakt door of bij het
gebruik van door Hollander BV te gebruiken materialen en middelen.
6.3  Voor schade tengevolge van ontvreemding, beschadiging of ontbreken van gebruikt of te gebruiken
materialen en middelen van Hollander BV of eigendommen van zijn
medewerkers is de opdrachtgever aansprakelijk.

Artikel 7  Duur van de opdracht

7.1  De opdracht gaat in op de datum die door de opdrachtgever en Hollander BV wordt overeengekomen de opdracht geldt voor onbepaalde tijd tenzij anders is overeengekomen.
De opdracht kan zowel door Hollander BV als door de opdrachtgever worden opgezegd bij aangetekende brief met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging kan pas geschieden als de opdrachtgever aan Hollander BV schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de werkzaamheden aan een ander schoonmaakbedrijf zijn gegund of in eigen beheer worden voortgezet.
7.2  Als de opdrachtgever de opdracht om welke reden dan ook beëindigd zonder het in 7.1 genoemde
opzegtermijn in acht te nemen zal hij Hollander BV een vergoeding
betalen gelijk aan de overeengekomen aanneemsom voor de termijn van drie maanden.
7.3  Als de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of surseance van betaling aanvraagt
of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft Hollander BV het recht de opdracht zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 8  Opdracht wisseling en werkgelegenheid

8.1  Hollander BV zal zijn personeel belonen volgens de C.A.O. voor het schoonmaak- en
Glazenwassers bedrijf. Hollander BV vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken tengevolge van de inhoudingen en afdrachten voor Loonheffing en premies sociale verzekeringswetten.
8.2  Hollander BV verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen bepaald is in de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassers bedrijf met betrekking tot werkgelegenheid en opdracht wisseling. Dit betekent dat Hollander BV zowel bij het aanvaarden van de opdracht als bij beëindiging ervan, als er sprake is van opdracht wisseling, in overleg zal treden met het andere in geding zijnde schoonmaakbedrijf om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en uitvoering te geven aan mogelijke verplichting tot overname van schoonmaakpersoneel.

Artikel 9  Overmacht

Als de overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden door overmacht, d.w.z. bijzondere weersomstandigheden, waardoor geen openbaar vervoer mogelijk is, bommeldingen, brand, oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand of werkstaking, niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd geeft dit geen recht op vermindering van de aanneemsom. Indien de overmacht langer duurt dan een maand kunnen Hollander BV en de opdrachtgever een andere aanneemsom overeenkomen.

Artikel 10  Geschillen

Geschillen voortkomende uit deze opdracht worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaaken Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig als een van de partijen dat verklaart.